cứu nhân nhân trả oán|

Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán - Truyện Đặc Săc Hấp Dẫn Việt Nam

Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán - Truyện Đặc Săc Hấp Dẫn Việt Nam

Có một anh chàng không có tài nghệ gì cả, chỉ được cái hiền lành hay thương người. Trải qua bao nhiêu nghề cũng không được cuối cùng anh ta chọn nghề đi câu....