Nhan xét nhan vát ngươi vo trong truyen con ran vuong