Ai đã dám ăn cắp một quả trứng thì sẽ dám ăn cắp cả một con bò